اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  عکاس: سیدحسن ایزانلو
  سفردکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی عکاس: سیدحسن ایزانلو
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی- عکاس : سید حسن ایزانلو
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی-سیدحسن ایزانلو
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی(دیدار با استاندار خراسان رضوی
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی(دیدار با استاندار خراسان رضوی
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی(دیدار با استاندار خراسان رضوی)
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی (بازدید از شهر کهن شادیاخ)
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی( بازدید از شهر کهن شادیاخ
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی (بازدید از شهر کهن شادیاخ)
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی
  سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خراسان رضوی
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051