ارتباط با کارشناسان:

نام و نام خانوادگی سمت   شماره مستقیم   داخلی 
حسن خانزایی جانشین معاونت 05137269070 101
فهیمه خواجوی مسئول دفتر معاونت میراث فرهنگی - 121
ملیحه بیداری کارشناس میراث فرهنگی - 103
مریم شاکری کارشناس موزه ها - 113
مهدی ابراهیم نیا ناظر ستادی - 300
نگار سرتیپ زاده مسئول حرایم استان - 114
زهره طالبی کارشناس حرایم - 115
محمد طغرایی   کارشناس مسئول قبت آثار تاریخی،‌ طبیعی،‌ معنوی   - 169
نعیمه شکوهی کارشناس ثبت آثار استان - 169
گلناز حقیقی کارشناس بافت های تاریخی روستایی - 193
نعیمه توکلو   - 111
احمد متقی کارشناس نقشه برداری - 195
محمدجواد صادق کارشناس میراث فرهنگی - 450
عادله اخوان کارشناس بافت های روستایی - 112
روح ا... باقرنسب ناظر ستادی -  
سید رضا جعفری زاده کارشناس میراث فرهنگی - 117

جهت ارتباط با کارشناسان این معاونت می توانید با شماره 05137045 و  05137263310 تماس گرفته
و داخلی مورد نظر خود را شماره‌گیری نمایید.
 


تاریخ بروزرسانی: 15 اسفند 1402