اهداف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 • دستیابی به شناخت جامع، متوازن و عمیق از گستره جغرافیائی و تاریخی، حضور و نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی در حوزه میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و هنرهای سنتی.
 • معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی كشور و بهره‌گیری از مزیت ها و ظرفیت‌های آن برای تثبیت و ارتقاء جایگاه تمدن ایران در جهان.
 • تعامل هدفمند و سازنده بین‌المللی با تاكید بر كشورهای اسلامی در بخش میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری.
 • توسعه نظام مدیریتی-حقوقی یكپارچه، كارآمد و متكی بر مشاركت جامعه ذینفعان در بخش میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری متكی بر اصول اخلاقی، ارزش های ملی-اسلامی و منطبق بر معیارهای علمی، فنی و مقتضیات جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی كشور.
 • تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارائی‌های طبیعی و فرهنگی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی و صنایع دستی و گردشگری.
 • توسعه ظرفیت‌ها و ارتقاء قابلیت‌های موجود در زمینه‌های میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، هنر و دانش سنتی و فناوری بومی، صنایع دستی و گردشگری.
 • توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسئولیت پذیر در بخش دولتی و غیردولتی، خصوصی و جوامع محلی.
 • ایجاد نظام اقتصادی كارآمد، رقابت پذیر، باثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب بر پایه مزیت‌های نسبی فرهنگی و طبیعی كشور با مشاركت بخش غیردولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی.
 • توسعه نظام فراگیر و كارآمد تولید و توزیع صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
 • شناخت، پژوهش و مستندسازی، معرفی آموزش و ترویج، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، هنرهای سنتی و صنایع دستی كشور.
 • اهتمام ملی و تقویت حس مسئولیت عمومی و جلب مشاركت همگانی در حمایت و صیانت، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از میراث فرهنگی، طبیعی، تنوع فرهنگی، تنوع منظر زیستی كشور.
 • دستیابی به جایگاه واقعی كشور بعنوان یكی از قطب‌های گردشگری جهانی از طریق توسعه كمی و كیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء كیفیت و استانداردسازی خدمات گردشگری و تسهیل سفر.


تاریخ بروزرسانی: 1398/06/05