توضیحات: قوانین مربوط به هر معاونت به تفکیک دسته بندی شده است. (میراث فرهنگی، گردشگری، سرمایه گذاری، صنایع دستی و توسعه مدیریت) که با کلیک بر روی هر کدام به قوانین مورد نظر دسترسی پیدا می کنید.

 
  
تاریخ بروزرسانی: 30 فروردین 1402