ضوابط معماری و ساختمانی مهمان پذیر
  آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی   ضوابط معماری و ساختمانی واحدهای پذیرایی میان راهی
  فرم امتیازبندی صلاحیت حرفه ای متقاضیان بند ب (خراسان رضوی  
  مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري  
  شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جایزه صادراتی   دستورالعمل محاسبه تعرفه آب و برق تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی
  قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی  
  شرح وظایف مدیران فنی   شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق
  شیوه نامه درجه بندی تأسیسات گردشگری   نحوه صدور مجوز اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی
    شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران - 1394
  ضوابط معماری و ساختمانی هتل آپارتمان   دستورالعمل تعیین و تأیید نام تأسیسات گردشگری