تسهیلات ودستور عمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری 
شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغال زا
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلاتی در معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری
شیوه نامه اعطای تسهیلات به پروژه های بخش گردشگری شماره 92260/2742 مورخ 92/10/25
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به طرح های اشتغال زای معرفی شده توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان
فرم 21 صفحه ای در قالب word 
فرم های شماره یک و دو پیشرفت فیزیکی پروژه های متقاضی تسهیلات
مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده یارانه سود و کارمزد بانکی در اداره کل
فرم شماره یک پرونده یارانه سود و کارمزد بانکی