انواع تاسیسات گردشگری
فرآيند بررسي طرح هاي گردشگري در كارگروه امور زير بنايي- اراضي  دولتي
فرآيند بررسي طرح هاي گردشگري در كارگروه امور زير بنايي- اراضي غير دولتي
فرآيند صدور مجوز طرح هاي گردشگري در معاونت سرمايه گذاري وطرح ها
فرآيند صدور مجوز واحد هاي اقامتي در معاونت سرمايه گذاري وطرح ها
فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقوقی (داخل محدوده خدمات شهری)
فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقوقی (داخل یا خارج حریم)
فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقیقی (داخل محدوده خدمات شهری)
فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقیقی (داخل یا خارج حریم)