اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته عکاس : سیدحسن ایزانلو
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته عکاس : سیدحسن ایزانلو
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته عکاس : سیدحسن ایزانلو
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته عکاس : سیدحسن ایزانلو
  نمایشگاه سرمایه گذاری گردشگری ، هتلداری و صنایع وابسته عکاس : سیدحسن ایزانلو
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051