اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  سفرمدیرکل میراث فرهنگی و معاونان و مدیران اداره کل به شهرستان درگز
  عکاس: سیدحسن ایزانلو
  بازدید از تپه باستانی واقع در نوخندان
  بازدید از کارگاه صنایع دستی در یکی از روستاهای درگز
  سایت موزه بندیان درگز
  سایت موزه بندیان درگز عکاس: سیدحسن ایزانلو
  جلسه با فرماندار شهرستان درگز
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051